Logo White

Regulamin sklepu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy: Jassu Motors Jan Kaczurba, działający pod adresem: jassumotors.com, prowadzony jest przez: Jana Kaczurbę, z siedzibą przy ul. Nad Bogdanką 2, 60-862 Poznań, działający pod numerem NIP: 7812030302, REGON: 520875641
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym: Jassu Motors Jan Kaczurba, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem,
  o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są zobowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest przestrzegać postanowienia Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu:jassumotors.com w hiperlink: „Regulamin”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu: jassumotors.com, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna i dostawy wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.
§ 2. DEFINICJE
 1. Regulamin– niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania ze Sklepu przez Klientów.
 2. Konsument- Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z Jassu Motors Jan Kaczurba czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient/Kupujący– pełnoletnia osoba fizyczna (w tym Konsument) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
 4. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.
 6. Koszyk– element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
 7. Sklep– serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.jassumotors.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
 8. Sprzedawca– Jassu Motors Jan Kaczurba, z siedzibą przy: ul. Nad Bogdanką 2, 60-862 Poznań, NIP: 7812030302, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
 9. Produkt/Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
 10. Umowa – umowa sprzedaży Towarów na odległość, zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

§ 3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić, zawierającą należny podatek VAT (cena brutto).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.jassumotors.pl lub e-mailowo na adres: jassuservice@gmail.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Zamówienie Produktu realizuje się poprzez wybranie Towaru, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towaru, a następnie, z poziomu „KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Produktu, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia.
 7. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
  • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.
 8. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od: 10:00 do: 18:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 18:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 9. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wystawiona i wysłana Klientowi faktura VAT (art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570, ze zm.).
 11. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

§ 4. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU
 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:
  • Paczkomatu
  • Kuriera
 2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.
 3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 2 dni robocze. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Produktów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin w przypadku Polski.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
 5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 6. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Produktu w sklepie stacjonarnym, pod adresem: Nad Bogdanką 2, 60-862 Poznań.

§ 5. REALIZACJA PŁATNOŚCI
 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
  • za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;
  • przelewem bankowym.
 2. Szczegółowe zasady i warunki dokonywania płatności za pośrednictwem banków lub innych dostępnych serwisów określają właściwe regulaminy odpowiednich banków i serwisów.
 3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu: jassuservice@gmail.com , +48 600 366 055 (tel).

§ 6. REKLAMACJA
Z TYTUŁU BRAKU ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ
 1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres: Nad Bogdanką 2, 60-862 Poznań, jak również e-mailowo: jassuservice@gmail.com oraz telefonicznie +48 600 366 055 (tel).
 3. Składając reklamację należy opisać brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Klient udostępnia Sprzedawcy reklamowany Towar a Sprzedawca odbiera Towar na swój koszt, chyba, że Sprzedawca zdecyduje, że przesłanie Towaru jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy. Towar może zostać przesłany przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedającego. Klient może także przekazać Towar osobiście w siedzibie firmy Jassu Motors.
 4. Sprzedający, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni, uważa się, że uznał reklamację.
 5. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary oraz nie świadczy usług posprzedażowych.
 6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z takich sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Informacje na ten temat mogą być również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, jak również organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 7. Niniejszym Sprzedawca informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. „Platforma ODR”). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, wówczas postanowień niniejszego paragrafu, z wyjątkiem ust. 5 powyżej, nie stosuje się. W takim przypadku w zakresie ewentualnych wad Towaru do Umowy Sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące niezgodności Towaru z umową. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności Towaru z umową powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami na adres wskazany w § 7 ust. 3 Regulaminu.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument (lub Przedsiębiorca Indywidualny) może odstąpić od Umowy dotyczącej Produktów, zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru). Termin ten uważa się za zachowany, jeśli Konsument wyśle oświadczenia przed jego upływem. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.
 2. Konsument (lub Przedsiębiorca Indywidualny) może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres:jassuservice@gmail.com .
 4. Konsument (lub Przedsiębiorca Indywidualny) zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy:Jassu Motors, ul. Nad Bogdanką 2, 60-862 Poznań.
 7. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.
 8. Jeśli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru ustalony ze Sprzedającym, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku Umowy Sprzedaży:
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku, w którym Konsument wyraźnie zażądął od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów, znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu:jassumotors.com , w zakładce: „Regulamin”.
 4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
 8. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta, niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
 9. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.